Hekato electronics

 
 
 

5-lecie marki Hekato - atrakcyjne promocje z okazji Jubileuszu!

5-lecie marki Hekato - atrakcyjne promocje z okazji Jubileuszu!

Rok 2017 jest dla nas rokiem wyjątkowym, bowiem mija dokładnie 5 lat od wprowadzenia na rynek marki Hakato Electronics. Przez ten czas nazwa Hakato stała się synonimem niezawodności, trwałości oraz innowacyjności.
Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy dla Państwa zestaw promocyjny detektorów z komunikacją Modbus, który łączy w sobie tradycyjny wygląd z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.

 

W skład zestawu promocyjnego wchodzą detektory:

- Tlenku węgla z czujnikiem elektrochemicznym GDCe.K,
- Propan butanu (LPG) - GSL.K,
- Metanu - GDM.K,
- Dwutlenku azotu - GDN.K,

oraz moduł sterujący GCM.K w cenie 1 zł/netto 

Dodatkowo do każdego pakietu otrzymasz przydatny upominek.

REGULAMIN PROMOCJI
 
I.          ZASADY OGÓLNE
 
1.Organizatorem promocji HEKATO ELECTRONICS SP. Z O.O.
ul. Karpacka 22, 54-617 Wrocław  NIP: 897-178-50-25
2.Promocja będzie trwała w okresie od dnia 01.02.2017 do dnia 31.12.2017 przy czym organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.hekato.pl
3.Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją jej regulaminu.
 
  1. CHARAKTER PROMOCJI
  1. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w czasie jej trwania kupi min 20 sztuk urządzeń GDCe.K lub GDM.K ma prawo do zakupu jednego modułu sterującego DCM.K w promocyjnej cenie 1 PLN/netto.
2.Ewentulny zwrot modułu sterującego GCM.K w cenie promocyjnej
 
  1. ZASADY PROMOCJI
1.Aby wziąć udział w promocji, uczestnik powinien zakupić w czasie trwania promocjiurządzenia w liczbie wskazanej w punkcie II. 1 lub II.2
2.Moduł sterujący GCM.K nie podlega wymianie na urządzenie innego rodzaju ani na jej ekwiwalent wypłacany w gotówce.
3.Uczestnik nie może przekazać prawa do promocyjnego zakupu osobie trzeciej.
4 Reklamacje związane z promocją mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatorem promocji HEKATO ELECTRONICS SP. Z O.O.
ul. Karpacka 22, 54-617 Wrocław  NIP: 897-178-50-25 najpóźniej  do 7 dni od zakończenia promocji.
  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, firmę i adres,
 jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji organizator poinformuje zainteresowanego w terminie
do 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
 4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku wprowadzenia zmian do regulaminu, organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.hekato.pl.
    Bedzie to jedyna forma  informacji o zmianach.
  2. Promocja będzie prowadzona przez organizatora na zasadach niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego
  3. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
4.Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest HEKATO ELECTRONICS SP. Z O.O.
ul. Karpacka 22, 54-617 Wrocław  NIP: 897-178-50-25. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.