Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest HEKATO Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nr KRS: 0000803681 z siedzibą we Wrocławiu (54-617), ul. Karpacka 22, tel. +48 605 966 922.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego administratora danych osobowych pod adresem: rodo@hekato.pl.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, zawarcia, obsługi i realizacji umowy na podstawie art 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia oraz – co z tym związane – wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych w tym m.in.:

  • wystawianie i przechowywanie faktur, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, odpowiadanie na Państwa skargi i reklamacje;
  • ustalanie, obronę i dochodzenie Państwa oraz naszych roszczeń (może to objąć m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z tytułu umowy innemu podmiotowi;
  • działania marketingu bezpośredniego;
  • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej z wykorzystaniem naszych własnych danych, jak i tych pochodzących z innych źródeł.

Podsumowując, jako Administrator Danych Osobowych będziemy przetwarzać te dane w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Jakie dane zbieramy?

Spółka HEKATO Polska Sp. z o.o. S.K. przetwarza dane osobowe w swoich zbiorach, programach komputerowych i dokumentacji prowadzonej dla konkretnego zamówienia.
Działamy na podstawie Państwa zgody. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia czy umowy.
Podają Państwo tylko te dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
Wykorzystujemy dane osobowe w tym m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numery telefonów.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. Są to m.in.:

  • obsługujące nas firmy informatyczne i księgowe;
  • firmy świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, ubezpieczeniową, pomocy prawnej;
  • firmy prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki)
  • podmioty nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy);

Hekato Polska Sp. z o.o. S.K. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych swoich klientów. Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Państwa prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają Państwo zawsze prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przeniesienia przetwarzanych przez nas danych do innego administratora, wniesienia skargi na nasze postępowanie do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych. Zawsze też, w każdym momencie, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stosowne wnioski w tym zakresie można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych. Pisemnie pod adresem: Inspektor Danych Osobowych, Hekato Polska Sp. z o.o. S.K., 54-617 Wrocław, ul. Karpacka 22 lub mailowo: rodo@hekato.pl.