Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów oferowanych przez Hekato Polska Sp. z o.o. S.K., są kompletnym uregulowaniem umownym wiążącym Kupujących od momentu złożenia zamówienia.

Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży towarów, oferowanych przez Hekato Polska Sp. z o.o. S.K.
Producent – Hekato Polska Sp. z o.o. S.K.
Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży
Cennik  –zestawienie cen i towarów oferowanych przez Hekato Polska Sp. z o.o. S.K.

Produkty/Towar – przedmioty handlowe produkowane lub sprzedawane przez Hekato Polska S.K. 
Oferta – przygotowana oferta handlowa zawierająca specyfikację towarów/produktów lub usług, ich ilości, ceny, terminy realizacji, terminy i warunki płatności, oraz inne ustalenia.

Oferta i ceny

Producent przedstawia Kupującemu ofertę na produkty/towary lub usługi w formie pisemnej (również za pośrednictwem środków teleinformatycznych – email).

Czas ważności dla każdej oferty wynosi domyślnie 30 dni, o ile inny termin nie zostanie wpisany do oferty.

Ceny podawane przez Producenta w cennikach i ofertach są cenami netto (jeśli nie zaznaczono inaczej).

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, zmiany zakresu prac lub innych pozycji zamówienia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników kosztowych czy losowych, przy czym każdorazowo o takiej sytuacji będzie niezwłocznie powiadamiał Kupującego.

 Zamówienie

Właściwą formą złożenia zamówienia jest forma pisemna  
na adres korespondencyjny Producenta – 54-617 Wrocław, ul. Karpacka 22
– na adres mailowy Producenta – biuro@hekato.pl
– w siedzibie Producenta

Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu prawa cywilnego.

Za przyjęcie do realizacji rozumie się pisemnie potwierdzenie zamówienia przez Producenta (również za pośrednictwem środków teleinformatycznych – email).

W momencie potwierdzenia zamówienia przez Producenta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Termin realizacji liczy się począwszy od dnia potwierdzenia zamówienia przez Producenta.

W przypadku przedpłaty za całość lub część zamówienia, termin realizacji zamówienia jest liczony począwszy od daty zaksięgowania wymaganej płatności.

Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłka towarów/produktów gotowych do eksploatacji opuściła magazyn Producenta (wydanie przesyłki firmie kurierskiej) najpóźniej w dniu uzgodnionego terminu realizacji zamówienia.

Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, również wówczas jeżeli wysyłka towarów/produktów gotowych do eksploatacji opuściła magazyn Producenta z opóźnieniem z przyczyn nie leżących po stronie Producenta lub leżących po stronie Kupującego.

Płatności

Płatność za produkty i usługi Kupujący ma obowiązek uregulować zgodnie z warunkami i terminami zawartymi na fakturze. W przypadku płatności przelewem za dzień uregulowania należności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Producenta.

W przypadku zastosowania dla dostawy odroczonego terminu płatności i niedotrzymania przez Kupującego oznaczonego na fakturze VAT terminu płatności, Producent wdroży procedurę, której celem będzie odzyskanie płatności, włącznie z przekazaniem wierzytelności firmie windykacyjnej lub ubezpieczeniowej. Kosztami takiej obsługi będzie obciążony Kupujący.

Odstąpienie lub zmiana warunków umowy

Wszelkie zmiany w ofertach, zamówieniach i  umowach następować mogą z zachowaniem formy pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni przed terminem realizacji. Zmianę warunków musi potwierdzić producent i jednoznacznie wyrazić na nią zgodę.

W przypadku rezygnacji z zamówienia lub zmiany warunków zamówienia przez Kupującego w czasie krótszym niż 10 dni od potwierdzonego terminu realizacji, Producent zastrzega sobie możliwość wystawienia noty obciążającej w wysokości 10% wartości zamówienia, ale nie mniej niż 500 PLN celem pokrycia kosztów własnych.

Producent zastrzega sobie, że może nie wyrazić zgody na zmianę lub rezygnację w przypadku np. towarów redystrybuowanych lub towarów które nie są w stałym asortymencie i zostały zamówione lub zakupione przez producenta jedynie w celu realizacji zamówienia Kupującego. W takim przypadku Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kwotą pokrywającą pełną wartość zamówienia.

Dostawa

Sprzedawca wydaje towar/produkty bezpośrednio z magazynu lub dokonuje wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W przypadku zamówień na kwotę powyżej 1000 zł netto, Producent dostarcza towar na własny koszt pod dowolny wskazany adres na terytorium Polski.

W przypadku zamówień na kwotę niższą niż 1000 zł netto, kosztami wysyłki zostanie obciążony Kupujący, chyba że Producent postanowi inaczej.

Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń w transporcie lub niezgodności towarów z ofertą, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Producenta.

Potwierdzeniem uszkodzeń powstałych w transporcie lub braków w zawartości przesyłki może być tylko i wyłącznie protokół spisany w obecności kuriera. W przypadku braku protokołu, Producent ma prawo do odmowy naprawienia szkody.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na dostarczone towary zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji oraz kartą gwarancyjną.

Prawo własności

Producent zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny. Oznacza to zastrzeżenie przez Producenta własności sprzedanej  rzeczy ruchomej zgodnie z art.589 kc.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Producenta na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.