HEKATO Polska  Sp z o.o. S.K., zwany dalej Producentem, zapewnia dobrą jakość urządzeń nabytych bezpośrednio od Hekato Polska Sp. z o.o.S.K./Hekato Electronics Sp. z o.o. oraz dystrybutorów, pod warunkiem wykorzystywania ich przez Kupującego zgodnie z określonym w dokumentacji techniczno-ruchowej przeznaczeniem. Producent zapewnia, iż urządzenia są zgodne z przepisami prawa, spełniają aktualnie obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa.

1. Standardowa gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy od daty zakupu na urządzenia wyprodukowanego przez   Hekato Polska Sp z o.o. S.K./Hakato Electronics Sp. z o.o. oraz 12 miesięcy na urządzenia dystrybuowane.

2. Warunkiem niezbędnym zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów gwarancyjnych urządzenia przez Producenta lub podmioty upoważnione przez niego.

3. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nastąpi nie wcześniej niż po ustalonej, terminowej zapłacie pełnej wartości zakupionego urządzenia.

4. Gwarant zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie sposobu usunięcia usterki.

5. W przypadku zgłoszenia usterki, czas naprawy w okresie gwarancji jest określany indywidualnie i zależy od stopnia oraz rodzaju usterki. Dla typowych usterek wynosi on do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, ale może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części, podzespołów.

6. Gwarancją producenta nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:
a) transportu przez Kupującego
b) niewłaściwego lub niezgodnego z dokumentacją montażu, użytkowania lub konserwacji
c) nieprzestrzegania wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
d) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
f) czynności związanych z wymianą elementów ulegających naturalnemu zużyciu
w tym z ponownym wzorcowaniem czujników (rekalibraji)
g) uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od producenta (np. przepięcia w instalacji, powodzie, wyładowania atmosferyczne)
h) uszkodzenia spowodowane błędnym doborem urządzenia
i)  uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia.

7. Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Hekato Polska Sp z o.o. S.K. Kupujący jest zobowiązany do przesłania wadliwego urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność.

8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia.

9. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie znajdują przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.