Detektor dwutlenku azotu GDN.K

Detektor metanu GDM.K
17 lutego, 2019
Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.K
17 lutego, 2019

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX GDN.K służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu.

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX GDN.K służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu. Detektor GDN.K może być podpinany jako nadrzędny lub jako podrzędny w stosunku do innego detektora np. detektora tlenku węgla GDCe.K. Wraz z modułem sterującym GCM.K umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia gazu oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych lub sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do wnętrza detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość mieszanki dwutlenku azotu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla każdego z ustawionych progów alarmowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Detektory rozmieszcza się na chronionym obszarze tak, aby zasięgi pomiarowe poszczególnych sensorów stykały się ze sobą. Promień zasięgu poszczególnego detektora nie powinien przekraczać 9m. Do szacunkowych obliczeń można przyjąć 250m² jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak w przypadku małych powierzchni obliczenia szacunkowe mogą się różnić z rzeczywistym rozmieszczeniem. Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń. Wysokość montażu detektorów należy przyjąć w strefie przybywania ludzi. Standardowo detektory powinny być montowane na wysokości 1,6-1,8 m od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Detektory można podłączyć w różnych topologiach stosowanych z wykorzystaniem RS485. Zaleca się, aby detektory były układane w topologii liniowej. Zalecenia dotyczące przewodów, schemat podłączenia do instalacji oraz czynności dotyczące konfigurowania urządzenia przed pierwszym uruchomieniem przedstawiono w Dokumentacji technicznoruchowej 8208K do tego urządzenia.

Informacja dodatkowe

Detektor dwutlenku azotu GDN.K do prawidłowego działania musi być połączony z modułem sterującym GCM.K lub sterownikiem swobodnie programowalnym (PLC). Zadaniem modułu sterującego jest odczyt danych z podłączonych detektorów oraz kontrola i sygnalizacja poprawności ich pracy. W zależności od odczytanych wartości (przekroczenia stężeń gazów, awarie, błędy) centralka wysterowuje wbudowane wyjścia przekaźnikowe lub przekazuje sygnał poprzez protokół komunikacyjny do urządzeń sterujących. Dzięki dodatkowym wyjściom komunikacyjnym (MODBUS RS485 i MODBUS TCP/IP) użytkownik ma zapewniony dostęp do chwilowych stężeń i podstawowych parametrów poszczególnych głowic pomiarowych. Szczegółowe informacje n.t. modułu sterującego do detektora GSL.K oraz innych detektorów serii DETOX z komunikacją MODBUS znajdują się w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8204K.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania / częstotliwość wersja: DC 24 V
Pobór mocy Maksymalny 1,5 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe Magistrala RS485
  Wyjścia awarii Magistrala RS485
Zaciski Zaciski śrubowe do przewodów 4 x 2,5 mm²/4 x 1,5 mm² opcja
Masa Bez opakowania 0,35 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 115 x 65 x 40 mm
  Rozstaw otworów 85mm poziomo x 53mm pionowo
Metrologia Mierzony gaz Dwutlenek azotu (NO2)
  Zakres pomiarowy 0…30 ppm
  Sensor półprzewodnikowy
  Ilość progów alarmowych Maksymalnie 4 progi
ustawiane z modułu sterującego
  Gazy zakłócające wodór, opary silikonu, niedobór tlenu
Wymagania środowiskowe Pracy zakres temp. -20..+40°C
    wilgotność <95% w.w. bez kond.
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Komunikacja Protokół komunikacji MODBUS
  Sposób przesyłu danych RTU / ASCII
  Prędkość transmisji 9600 (domyślna)
  Centralka/sterownik Moduł sterujący GCM.K lub sterownik PLC